Після авторизації користувача можна буде перейти за посиланням та скористатись методом прийняття рішень в умовах повної невизначеності, головне вікно якого наведено на рисунку 1.

Рисунок 1 – Головне вікно методу прийняття рішень в умовах повної невизначеності в СППР «Decisioner»

Також, користувач може скористатись вбудованою довідкою на даній сторінці. За замовчуванням метод для прийняття рішень в умовах повної невизначеності налаштований на максимізацію (наприклад, прибутку). Для того, щоб налаштувати даний метод на мінімізацію (наприклад, витрат) необхідно надати оцінки з від’ємним значенням.

У вікні з довідкою знаходяться посилання на теоретичну частину та інструкцію користувача, відповідно до обраного методу (рис. 2).

Рисунок 2 – Вигляд вікна довідки для методу прийняття рішень в умовах повної невизначеності

Вхідні дані задаються аналогічно до методу аналізу ієрархій за допомогою кнопок «+» та «-». Необхідно заповнювати всі додані поля, включаючи мету. Мінімальна кількість альтернатив та варіантів зовнішніх умов, по 2 відповідно.

Вхідні дані:

Мета – короткий опис завдання. Мета найчастіше починається словами: вибрати, знайти і т.д. Наприклад: вибір хостингу для розміщення сайту, знайти кращий варіант роботи. Максимальна довжина – 80 символів.

Зовнішні умови – умови, які можуть впливати на середовище, в якій знаходиться об’єкт вибору з мети.

Альтернативи – об’єкти, серед яких необхідно зробити вибір. Можна задати від 2 до 15 альтернатив, так як не рекомендується працювати з більшими розмірностями матриці. Максимальна довжина назви альтернативи – 20 символів.

Важливо заповнити поле з метою, тому що в кінці розрахунків користувачу буде запропоновано зберегти результати в особистий кабінет. Назва форми для збережених розрахунків буде визначена введеною на початку метою.

Спочатку розглянемо приклад з максимізацією критеріїв.

В якості прикладу застосування методу прийняття рішень в умовах невизначеності розглянемо чотири можливі варіанти реалізації проекту реінжинірингу інформаційної системи підприємства.

Варіант 1 (А1). Використання готового проектного рішення інформаційної системи управління підприємством. Придбання програмного і апаратного забезпечення, його конфігурування і адаптування під потреби підприємства.

Варіант 2 (А2). Розробка і реалізація нового проекту реінжинірингу інформаційної системи із залученням для розробки програмного забезпечення ІТ-фахівців підприємства.

Варіант 3 (А3). Розробка і реалізація нового проекту реінжинірингу інформаційної системи підприємства з частковим залученням для розробки окремих компонентів системи розробників інших фірм. Позначимо критерії, за якими оцінюються проекти реінжинірингу інформаційної системи підприємства.

– можливість розширення системи, під яким розуміється властивість інформаційної системи комплектуватися додатковими модулями і підсистемами, що вимірюється у відносній шкалі дів 0 до 10 і який потрібно максимізувати;

– ефективність проекту, під яким розуміється здатність ОПР за допомогою ІС розв’язувати задачі управління підприємством, що вимірюється у відносній шкалі дів 0 до 10 і який потрібно максимізувати.

– стабільність системи, під яким розуміється здатність ОПР за допомогою ІС розв’язувати задачі управління підприємством великої розмірності, що вимірюється у відносній шкалі дів 0 до 10 і який потрібно максимізувати.

Вважатимемо, що критерії рівно важливі при розв’язуванні поставленої задачі.

Заповнимо вхідні дані, результат чого наведено на рисунку 3.

Рисунок 3 – Заповнення вхідних даних

Після натискання кнопки «Побудувати матрицю корисності» буде здійснено перехід до наступного етапу, який складається із заповнення матриці корисності у випадку максимізації критеріїв (рис. 4). У випадку мінімізації критеріїв дана матриця матиме назву «матриця втрат» для правильного заповнення якої необхідно надати оцінкам від’ємний знак, на що буде орієнтований наступний приклад.

Рисунок 4 – Заповнення матриці корисності

Після натиснення на кнопку «Обрати правила методу матриці рішень» користувач перейде до наступного кроку, на якому йому необхідно обрати правила для розрахунку та ступень довіри від 0 до 1 (рис. 5).

Рисунок 5 – Обрання правил та ступеня довіри 0.5

Після вибору правил (критеріїв) користувач може натиснути на кнопку «Розрахувати». Після натиснення на неї користувач отримає розрахунок, який містить в собі таблицю оптимальних альтернатив за обраними правилами, як це продемонстровано на рисунку 6.

Рисунок 6 – Результат розрахунків за умов повної невизначеності

Нехай, для випадку мінімізації критеріїв, необхідно обрати оптимальну з чотирьох альтернатив серед умов кредитування кредитною спілкою. В даному випадку платіжну матрицю (матрицю втрат) необхідно заповнити від’ємними значеннями, як це продемонстровано на рисунку 7.

Результат обрахунків наведено на рисунку 8.

Рисунок 7 – Заповнення платіжної матриці
Рисунок 8 – Результат розрахунків за умов повної невизначеності