Реінжиніринг бізнес-процесів (РБП) або реінжиніринг компанії на основі бізнес процесів – це загальноприйнятий нині революційний спосіб організаційної перебудови її діяльності. Реінжиніринг є фундаментальним переосмисленням і радикальним перепроектуванням бізнес-процесів для досягнення вагомих покращень у таких ключових для сучасного бізнесу показниках результативності, як витрати, якість, рівень обслуговування та оперативність. Вважається, що це визначення, запропоноване М. Хаммером та Дж. Чампі, досить точно відображає сутність цього явища [1].

З технологічного аспекту реінжиніринг, по-перше, означає більш ефективне використання наявних у компанії матеріальних ресурсів, а, по-друге, – можливість застосування більш досконалих засобів виробництва [1].

Організаційний аспект реінжиніринг полягає у впорядкуванні елементів та зміні самої структурної одиниці компанії. Тут мова йде про перехід від технологічних структурних одиниць до економічних на основі бізнес-процесів. Трансформація самої одиниці веде до зміни способу впорядкування одиниць, а саме: здійснюється перехід від ієрархічної бюрократичної організації до плоских, горизонтальних, мережевих та інших структур, у яких закладені інші принципи узгодження та зв’язку частин (елементів) в ціле (комплекси). Саме такі революційні зміни і визначають кардинальний, радикальний характер змін в компанії і стрибок в загальній ефективності її функціонування [1].

Економічний аспект реінжинірингу полягає в тому, що в результаті заходів такого роду з’являються ефективні компанії, що мають конкурентні переваги не в силу ефектів від масштабу і різноманітності діяльності. Серед компаній, які досягли успіху у впровадженні реінжинірингу, неможливо знайти такі, що отримали ефект від масштабу і різноманітності діяльності як конкурентних переваг, що забезпечили їм комфортне положення на ринку. Відповідно, відбувається підрив монополістичної влади на ринках, і, в кінцевому результаті, вони можуть стати більш конкурентними, а розподіл суспільних ресурсів – більш ефективним. Говорячи про реінжиніринг, з одного боку, розділяють єдину діяльність фірми як економічного суб’єкта на визначені частини (бізнес-процеси), а потім з’єднують їх в нове ціле, яке і забезпечує кардинальне, докорінне покращення ситуації [1].

Визначення РБП містять в собі три ключові характеристики: «істотне поліпшення», «радикальне перепроектування» та «бізнес-процес». Саме розкриття змісту ключових слів приводить до розуміння суті реінжинірингу [2].

Істотне поліпшення – це не просто підвищення певного параметру підприємства або покращання роботи окремої ланки організації на визначений відсоток. Це якісний перехід до нового рівня ефективності бізнесу, здійснення прориву. Критерій реінжинірингу – вражаючий (істотний) прорив в ефективності функціонування [2].

Радикальне перетворення в процесі реінжинірингу – не просто покращення  існуючого стану компанії, не проведення косметичних заходів та часткових змін, не перетасування вже існуючих систем функціонування організації, а це відмова від того, що було раніше, відшукання нового підходу до того, як робота повинна бути виконана [2].

Третє ключове слово – «бізнес-процес», під яким розуміють групу взаємозалежних завдань, що спільно створюють цінність для споживача. Споживачу однаково, яким чином всередині підприємства організовано виконання тих або інших завдань та робіт, – для нього важлива тільки та цінність, яку він отримує у вигляді продукту і послуг підприємства. У традиційній організації процеси, проходячи через численні організаційні підрозділи, – фрагментовані, приховані і по суті некеровані. Проте процеси є першоосновою організації, засобом створення цінності для споживачів [2].

Постановка задачі

Проблема вибору серед різних альтернативних варіантів проведення реінжинірингу ІТ-компанії є постійною і важливою. У даному випадку розробники проєкту реінжинірингу ІТ-компанії повинні на основі наукового аналізу технічних показників діяльності підприємства, а також суб’єктивної оцінки експертів стану інформатизації компанії, мають запропонувати особі, яка приймає рішення (ОПР) найбільш ефективний варіант для вирішення. Нехай ОПР необхідно визначити найбільш ефективний варіант реінжинірингу інформаційної системи компанії з множини альтернатив

А={A1, A2, …, Am},

керуючись при цьому множиною критеріїв

F ={f1, f2, …, fn},

що або мінімізуються, або максимізуються в залежності від їх змісту. У випадку, коли можна кількісно оцінити ефективність вибору кожної альтернативи в залежності від конкретного критерію, тобто побудувати матрицю відношень різних альтернатив до різних критеріїв (цілей), для розв’язування задачі реінжинірингу бізнес-процесів ІТ-компанії можна застосувати метод аналізу співвідношень [3], [4]. При цьому ОПР пропонується керуватись, наприклад, такими критеріями оцінювання ефективності вибору варіанту реінжинірингу інформаційної системи компанії ():

 • f1 – ціна проєкту, що є одним з основних показників для реінжинірингу, включає в себе всі витрати на здійснення проєкту (у млн. грн.) і який потрібно мінімізувати;
 • f2 – термін реалізації проєкту, що вимірюється у місяцях і який потрібно мінімізувати;
 • f3 – термін окупності проєкту, що вимірюється у місяцях і який потрібно мінімізувати;
 • f4 – можливість розширення системи, під яким розуміється властивість інформаційної системи комплектуватися додатковими модулями і підсистемами, що вимірюється у відносній шкалі від 0 до 10 і який потрібно максимізувати;
 • f5 – ефективність проєкту, під яким розуміється здатність ОПР за допомогою ІС розв’язувати задачі управління підприємством, що вимірюється у відносній шкалі від 0 до 10 і який потрібно максимізувати.

Критерії , за якими оцінюються варіанти реалізації проєкту реінжинірингу бізнес-процесів ІТ-компанії описані у постановці задачі.

З таблиці 1 видно, що серед альтернатив немає такої, яка була би найкращою за всіма критеріями.

Таблиця 1 – Результат заповнення початкової матриці

Обчислення допоміжних величин для нормування та обчислення нормованої матриці відношень альтернатив до критеріїв виконується у відповідності до формул, наведених у теоретичному розділі (https://dss.tg.ck.ua/moora-help). Результати обчислення матриці відхилень від точок відліку наведено в таблиці 2.

Таблиця 2 – Обчислення матриці відхилень від точок відліку

Висновок.

Виходячи з результатів в таблиці 2, кращим варіантом проєкту реінжинірингу інформаційної системи підприємства з числа запропонованих альтернатив є проєкт з варіанту 4 (альтернатива А4), що передбачає залучення для розробки проєкту реінжинірингу інформаційної системи підприємства консалтингової компанії, що має досвід проєктування подібних систем, а також досвід реалізації власних проєктів і готові для впровадження проєктних рішень. При цьому:

 • ціна проєкту дорівнює 2.3 млн. грн.;
 • термін реалізації проєкту дорівнює 24 місяці;
 • термін окупності проєкту дорівнює 36 місяців;
 • можливість розширення системи оцінена у 9 балів;
 • ефективність проєкту оцінена у 7 балів.

Реалізація методу аналізу співвідношень, зокрема розглянутого прикладу, за допомогою в СППР «Decisioner» наведено за посиланням https://dss.tg.ck.ua/moora-tutorial.

Список використаних джерел

 1. Реінжиніринг бізнес-процесів. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/ Реінжиніринг_бізнес-процесів (дата звернення: 01.12.2020).
 2. Тоцький В. І. Організаційний розвиток підприємства : навч. посіб. / В. І. Тоцький, В. В. Лаврененко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. екон. ун-т. Київ : КНЕУ, 2005. 247 с.
 3. Brauers, W. K. M.; Zavadskas, E. K. 2006. The MOORA method and its application to privatization in a transition economy, Control and Cybernetics, Systems Research Institute of the Polish Academy of Sciences 35(2): P. 445–469. ISSN 0324-8569.
 4. W. Karel, M Brauers, E. Zavadskas, F. Peldschus, Z. Turskis. Multi-objective decision-making for road design. – Transport, 2008. P. 183-193.